اثرات روحی بیماری شدید جسمی

چرا گاهی افراد بر اثر بیماری جسمی دچار افسردگی می شوند

برخی از افراد تا به یک بیماری و مشکل جسمی مواجه می شوند خیلی زود دچار اضطراب و افسردگی می شوند اگر شما پرستاری همچین افرادی را به عهده داری و دنبال راهی برای کنترل و کاهش مشکلات روحی این بیمار هستید این مطلب را بخوانید .