مرور: آیا همه سالمندان الزاما دچار کاهش شنوایی خواهند شد؟