مرور: آیا زمان پاره شدن پرده در پزشک قانونی مشخص می شود؟