مرور: آسم

0

آسم و کودکان

آسم یکی از علل شایع غیبت کودکان از مدرسه است این غیبت شاید تا ۲۵ درصد مربوط به آسم باشد.علت…

1 2 3 7