تاتو خط چشم

آیا میدانید درصورتی که سوزن تاتو خیلی عمقی در بافت پلک وارد شود، باعث پارگی پلک و آسیب بافت‌های کره