قولنج شکستن

آیا میدانید خوردن غذاهای با طبع سرد موجب قولنج میشوداما جدای از آن در بعضی افراد به صورت عادت در…