گوش حلق بینی


0

علت بیماری فارنژیت

در بیمارانی که تابلوی بالینی قابل انطباق با فارنژیت استرپتوکوکی دارند، درمان تجربی جهت کاهش احتمال بروز عوارض، بهبود…

1 2 3 24