بیماری ها


0

آسم و کودکان

آسم یکی از علل شایع غیبت کودکان از مدرسه است این غیبت شاید تا ۲۵ درصد مربوط به آسم باشد.علت…

1 383 384 385 386 387 610