جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتدر مواجهه با آتش سوزی چکار کنیم

4

 

  • اگر به هر دلیلى ناچار شدید که وارد اطاق پر از دود شوید اول مطمئن شوید که خود را به خطر نمىاندازید و سپس روشى را که در مبحث نجات یک مصدوم از اطاق گفته شده دنبال نمائید.

در هنگام رو به رو شدن با آتشسوزى سرعت تفکر و روشن بینى براى نجات جان خود و مصدومهاى احتمالی، کاملاً حیاتى است. آتش خیلى سریع انتشار مىیابد .  بنابراین بلافاصله آتشنشانى و سرویس اورژانس را خبر کنید و تا آنجا که می توانید اطلاعات کاملى در مورد بروز حادثه به آنها بدهید. سپس کوشش کنید که تمام افراد را از ساختمان بیرون ببرید و مطمئن شوید که تمام درها بسته است.

کارشناسان امداد و نجات می گویند در آتش سوزی بزرگ نباید کوشش کنید که آتش را خاموش کنید. مگر آنکه قبلاً آتش نشانى و اورژانس را خبر کرده باشید و مطمئن شوید که خود شما در معرض خطر نیستید.

مبلمانهاى جدید اغلب داراى مواد ترکیبى خاصى هستند که در هنگام سوختن ممکن است دود سمى از خود متصاعد کنند. بنابراین هیچوقت وارد ساختمان آتشگرفته که احتمال دود سمى در آن هست نشوید مگر آنکه مجهز به ماسک تنفس باشید و به کاربرد آن عادت کرده باشید.

اگر به هر دلیلى ناچار شدید که وارد اطاق پر از دود شوید اول مطمئن شوید که خود را به خطر نمىاندازید و سپس روشى را که در مبحث نجات یک مصدوم از اطاق گفته شده دنبال نمائید.

اگر در یک ساختمان آتشگرفته گیر افتادید بهترین کار این است که به اطاقى که داراى پنجره است پناه ببرید و در را ببندید. یک پتو یا فرش یا مانند آن را کیپ زیر در بگذارید تا دود وارد اطاق نشود و از پنجره تقاضاى کمک کنید.

توجه:

تمام موارد بالا براى حوادثى که در آن نشت گاز در کار است نیز مصداق دارد.

– نجات یک مصدوم از اطاق پر از دود یا گاز:

۱. بررسى کنید و مطمئن شوید که خود را به خطر نمىاندازید.

۲. یک طناب نجات به کمر خود ببندید و طناب را به دست یکى از حاضرین بدهید.

۳. بین خود و آن فرد یک سیستم از نشانههاى قراردادى برقرار کنید تا زمانىکه علامت دادید شما را بکشد. بهترین روش این است که طناب را بهصورت دائم در حالت کشیده نگهدارید و در هنگام خطر آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر بشود و شما را بکشد.

– توجه:

بستن دستمال تر به دور دهان و بینى باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهاى سمى نخواهد شد.

۴. با چسباندن پشت دست خود به درب اطاق آتش گرفته و قرار دادن دست خود در زیر درب (جائى که هوا بیرون مىآید) حرارت اطاق را بسنجید. اگر هر کدام داغ بودند وارد نشوید.

۵. اگر داغ نبودند قبل از ورود به اطاق چند نفس عمیق بکشید تا خون شما پر از اکسیژن بشود و سپس با شانه خود از پهلو به درب ضربه بزنید و آن را باز کنید و در همین حال صورت خود را برگردانید. اطاق ممکن است پر از هواى سوختهٔ فشرده باشد که ممکن است هر آن منفجر شود.

اگر دود کاملاً متراکم است کف زمین سینهخیز بروید. چون با توجه به اینکه هواى داغ به بالا مىرود ممکن است لایهاى از هواى تمیز کف اطاق وجود داشته باشد.

۶. مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبههاى ایمنى با سرعت هر چه تمامتر او را بکشید، لباس سوخته را با استفاده از پتو، گلیم یا کت خاموش کنید.

۷. اگر مصدوم هوشیار است کاملاً از او مراقبت کنید چون ممکن است بر اثر نیمسوز شدن اشیاء داخل اطاق گاز منواکسید کربن در هواى اطاق پراکنده شده باشد و این امر روى هوشیارى مصدوم بهتدریج تأثیر مىگذارد.

۸. اگر تنفس مصدوم قطع شد، تنفس مصنوعى را بلافاصله شروع کنید.

۹. مصدوم را به بیمارستان برسانید.

اگر مصدوم در یک پارکینگ بسته که ماشینى با موتور روشن در آن قرار دارد گیر افتاده باشد در پارکینگ را باز کنید تا دود از پارکینگ خارج شده و هواى تازه به اندازه کافى وارد آن شود. نباید کوشش کنید که وارد چنین محلهائى شوید مگر آنکه مطمئن شوید که خطرى جان خود شما را تهدید نخواهد کرد.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید


بهترین کانال « پزشکی و زیبایی » مطالب داغ