جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتکاهش فشارخون در بیماران کلیوی با مصرف میوه و سبزیجات

82144852-70856273

یافته ها از پیگیری چندساله گروه کوچکی از بیماران بدست امد که تحت درمان استاندارد دارویی قرار داشتند و با گروه پیروی کننده از دستورات ساده رژیمی مقایسه شدند.

هدف این مطالعه، مشاهده این موضوع بود که کدامیک از شیوه ها بهتر در کاهش فشارخون عمل می کنند و هزینه های دارویی را کاهش می دهند. نتایج نشان داد که شیوه مصرف غذاهای سالم کاملا پیروز است.

سرپرست تیم تحقیق، ارتباط بین افزایش مصرف میوه و سبزیجات، کنترل بیماری کلیه و کاهش هزینه های دارو بسیار قابل توجه است و تاثیر آن از اولین سال قابل مشاهده است.

وی در ادامه می افزاید: «این مطالعه بالغ بر ۵ سال بطول انجامیده و با گذشت هر سال از شروع درمان با میوه و سزیجات، ما توانستیم هزینه داروها را کاهش دهیم.»

فشارخون بالا دومین علت بروز نارسایی کلیوی است. کلیه ها و سیستم گردش خون کاملا به یکدیگر وابسته هستند.

در مجموع ۱۰۸ بیمار کلیوی در این مطالعه ثبت نام کرده بودند که به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول تحت درمان با داروی استاندارد سدیم بیکربنات؛ گروه دوم مصرف سه تا چهار وعده میوه و سبزیجات در روز و بدون مصرف دارو؛ گروه سوم بدون هیچ گونه درمان.

نتیجه این بود که بعد از گذشت پنج سال، فشارخون سیستولیک (عدد بالا) در بین گروه میوه و سبزیجات ۱۲۵ mm Hg بود در حالیکه در گروه تحت درمان دارویی و گروه بدون درمان به ترتیب ۱۳۵ mm Hg و ۱۳۴ mm Hg بود.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید