افزایش رشد مو انواع دسر ساده و خوشمزه چاقی صورت رژیم لاغری دکتر کرمانی

بیماری های استخوانی و معافیت از سربازی

images

بیماری های استخوان ( اسكلت )

بند۱- انحرافات ستون فقرات مادرزادی  یا اكتسابی :
الف) کیفوز توراسیک بالای ۷۰ درجه و کیفوز توراکو لومبار بالای۳۰ درجه : معاف دائم
ب) کیفوز توراسیک بین ۷۰-۵۰ درجه : معاف از خدمات  رزمی
ج) کیفوز توراکو لومبار بین ۳۰-۱۰ درجه : معاف از خدمات  رزمی
د) اسکولیوز بیش از ۳۰ درجه : معاف دائم
هـ) اسکولیوز بین ۳۰-۲۰ درجه : معاف از خدمات  رزمی
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر اسكولیوز بین ۲۰ تا ۴۵ درجه : معاف از خدمات رزمی

بند۲- شكستگی های قدیمی حفره كوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شكل حفره و با عارضه  مفصلی همراه باشد :  معاف  دائم
بند۳- نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت :  معاف  دائم
بند۴- شكستگی های لگن:
الف) نوع مالگین  :  معاف  دائم
ب)  نوع Open Book :  معاف از خدمات رزمی

بند۵- بیماری شوئرمان :  معاف از خدمات رزمی
بند۶- استئومیلیت :
الف) نوع حاد  : شش ماه معاف موقت
ب)  عفونتهائی كه علیرغم ۶ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شكل استخوان همراه  با اختلال عملكرد شده باشد :  معاف  دائم

بند۷- تومورهای خوش خیم استخوانی:
الف) همراه  با ایجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطی كه با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود  : معاف دائم
ب)  داخل استخوانی دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئید ، هومروس ، رادیوس و اولنا با قطر بیشتراز ۳/۱ قطر استخوان : معاف دائم
ج) داخل استخوانی  كمتر از ۳/۱ قطر استخوان : معاف از خدمات رزمی

بند۸- كیستهای استخوانی :
الف) كیستهای بزرگ با خطر شكستگی یا با اندازه بیش از۳/۱  قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد(بیش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئید، هومروس ، رادیوس و اولنا) : معاف دائم
ب) كیستهای كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند۹- شكستگی ها ی استخوانهای بلند :
الف) شكستگی هائی‌كه بعداز۹ ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ایجادكرده باشدویا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملی ایجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) شكستگی های جوش خورده استخوانهای بلند و لگن با و یابدون نصب پیچ یا پلاك و یا كونچر و بدون عارضه: معاف ا زخدمات رزمی
ج) شكستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پلاك و كونچر كه كمتراز ۶ماه از تاریخ شكستگی گذشته باشد: معاف موقت  (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاریخ شكستگی )

بند۱۰- شكستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند۹ :
الف) بعداز ۹ ماه  جوش نخورده وبا عمل جراحی نیز بهبود نیافته باشد همراه با اختلال عملکرد :   معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (كمتر از ۹ ماه ) :  معاف موقت (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاریخ شكستگی)
بند۱۱- قطع یا فقدان یكی از اندامها :  معاف دائم

بند۱۲- كوتاهی پا :
الف) كوتاهی بیش از ۳ سانتی متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی بیش از ۵ سانتی متر  : معاف دائم
ب) كوتاهی از ۱ تا مساوی ۳ سانتی متر  : معاف از خدمات  رزمی

تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی از ۱ تا مساوی ۵ سانتی متر  : معاف از خدمات رزمی
بند۱۳- سینوویال كندروماتوزیس مفاصل بزرگ  همراه  با اختلال عملی :  معاف دائم
بند ۱۴- آنكیلوز  مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند۱۵- محدودیت حركات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار) :
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدودیت بیش از ۴/۱ محدوده طبیعی حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر محدودیت بین ۴/۱ تا ۲/۱ محدوده طبیعی حركت مفصل در اندام فوقانی : معاف از خدمات رزمی
ب)محدودیت حركات سایر مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتی كه بیش از نیمی از حركات  ، محدود شده باشد : معاف دائم
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملكرد  : معاف از خدمات   رزمی

بند۱۶- در رفتگی مكرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل كرده یا نكرده  ( بدون عارضه  ) :  معاف از خدمات رزمی
تبصره –  در صورتیكه در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به فاصله بیش ازدو ماه ایجاد شود :  معاف دائم
بند۱۷- شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل كه مانع تمرینات نظامی باشد  : معاف از خدمات رزمی

بند۱۸- سندرم ایسكمیك ولكمن :
الف) در موارد شدید :  معاف دائم
ب) درموارد خفیف  : معاف از خدمات  رزمی
بند۱۹- فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش كاری آن در یک دست  : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر  : معاف ازخدمات رزمی

بند۲۰-  فقدان انگشتان دست :
الف) سه  انگشت و یا بیشتردر یك دست  : معاف دائم
تبصره-  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر، بیش از سه انگشت و یا انگشت شست بهمراه دو انگشت در یک دست : معاف دائم
ب)قطع یک بند  انگشت شست یا سبابه ویا بیش از دو بند در سایر انگشتان یک دست : معاف از خدمات  رزمی

بند۲۱- عوارضی كه مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتیلی و …. (غیرقابل درمان) :
الف) در بیش از دو انگشت (مركب )  : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر ۳ انگشت و بالاتر :  معاف دائم
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمی

بند۲۲- كوتاهی اندام فوقانی در مقایسه  با یکدیگر :
الف) در صورتیكه بیش از ۵ سانتیمتر باشد : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر كوتاهی بیش از ۷ سانتی متر  : معاف دائم
ب ) بین  ۵-۲ سانتیمتر برای مشمولین تا فوق دیپلم و ۷-۲ سانتیمتر برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند۲۳- سینوستوزاستخوانهای ساعد :
الف) در دو دست  : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) در یک دست : معاف از خدمات  رزمی

بند۲۴- كوبیتوس واروس ووالگوس:
الف) همراه  با اختلال عملكرد یا ضایعه عصبی یكطرفه یا دو طرفه :  معاف دائم
تبصره- اختلال عملكرد یك طرفه برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی
ب)  بیش از ۱۰ درجه انحراف  : معاف از خدمات رزمی

بند۲۵- كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :
الف)با گرفتاری بیش از ۳۰% از سر استخوان فمور و یا بیش از ۳۰ درجه تغییر ازمحور طبیعی : معاف دائم
ب)  با گرفتاری بین ۲۰تا۳۰درجه : معاف از خدمات رزمی

بند ۲۶- پارگی منیسک :
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد :  معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی
ب)  پارگی منیسك یك زانو و یا دو زانو بدون اختلال , عمل شده یا نشده  : معاف از خدمات رزمی

بند ۲۷- پارگی شدید و كامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا كه باعث ناپایداری مفصل گردد:
الف) در مواردی كه چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد  :  معاف دائم
ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL   : معاف دائم
ج) د رموارد پارگی رباط ACL یا   PCL  بهمراه یكی از رباطهای جانبی : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

د)  پارگی ACL یا PCL   دوطرفه  : معاف دائم
هـ) در افراد جراحی شده (دو رباط و بیشتر) همراه  با اختلال عملی  : معاف دائم
و) در افراد جراحی شده بدون اختلال عملی  :معاف از خدمات رزمی
ز) پارگی منیسك و یك رباط  : معاف از خدمات رزمی

بند۲۸- ژنووالگوم ،  ژنوواروم  :
الف) در موارد شدید ( فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور  بیش از ۱۲ سانتی متر) : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر بیش از ۱۴ سانتی متر : معاف دائم
ب) در موارد خفیف (فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور بین cm 12-5)  : معاف از خدمات  رزمی
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر فاصله cm 14-5  : معاف از خدمات رزمی
ج) همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از ۱۰ سانتی متر  : معاف دائم
تبصره-  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر با فاصله بیش از ۱۲ سانتی متر  : معاف دائم

بند۲۹- ژنوراكورواتوم :
الف ) بیش از ۱۵ درجه  : معاف دائم
ب) كمتر از ۱۵ درجه  : معاف از خدمات رزمی
بند۳۰ – صافی  كامل  كف  یك  یا  هر دو پا :

 الف)  در انواع  سخت  بهمرا ه  دفورمیتی  مچ   پا  مانند  (   Hill  valgus)  :  معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی وبالاتر :  معاف از خدمات رزمی
ب )صافی كامل كف یك  یا هر دو پا  در  انواع  ( Rigid یا  Flexible) بدون عارضه و دفورمیتی  : معاف از خدمات رزمی

بند۳۱ – پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل  : معاف دائم
بند ۳۲- كوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حركتی مچ پا  : معاف دائم
تبصره-كوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حركتی مچ پا برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

بند ۳۳- تغییر شكل اكتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمی
بند۳۴- قطع انگشتان پا :
الف) قطع سه انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم
تبصره – در صورتیكه قطع سه انگشت بغیراز انگشت  شست باشد برای دارندگان مدرك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدرك کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی
ج) قطع شست در یك پا  : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۵- اكی نیسم Foot drop  : معاف دائم

بند۳۶- دفورمیتی های مفصل مچ پا :
الف) در مواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد كرده باشد:  معاف دائم
ب) درمواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد نكرده باشد :  معاف از خدمات رزمی
بند۳۷- بیماریهای اسكلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفكتا ، آرتروگریپوزیس ، سكلهای شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس)  :  معاف دائم

بند۳۸- استئوكوندریت دیسكانت زانو ، هیپ و مچ پا  :
الف) درجه ۳ و بیشتر  : معاف دائم
ب ) کمتر از درجه ۳ : معاف از خدمات رزمی
بند ۳۹- بیماریهای جوش نخوردگی اسكافوئیدو كن باخ  پس از ۹ ماه از زمان تشخیص  و درمان همراه  با اختلال عملكرد  : معاف دائم
تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی

بند ۴۰ – تمام فلاپهای پدیكوله عضلانی ، آزاد :
الف) اگر نقص عضو یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد :  معاف دائم
ب) سایرموارد بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمی

بند ۴۱ – پا چنبری( Club Foot ):
الف) در صورتیكه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد كه مانع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد  : معاف دائم
ب) در غیر از موارد فوق :  معاف از خدمات رزمی

بند ۴۲ – وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ  :
الف) در صورتیكه با اختلال عملی واضح همراه باشد : معاف دائم
ب) بدون ایجاد اختلال عملی  : معاف از خدمات رزمی
بند ۴۳-  خارج كردن پاتلا (پاتلكتومی ):
الف) توتال  یک طرفه یا دو طرفه : معاف دائم

تبصره –  برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر یک طرفه : معاف از خدمات رزمی
ب) پارسیل  همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم
ج)  پارسیل بدون اختلال  عملكرد : معاف از خدمات رزمی
بند۴۴- كندرومالاسی پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمی

بند۴۵- آسیبهای عروق اندامها :
الف) در صورتیكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
ب) در صورتیكه اختلال ایجاد شده جزئی باشد معاف از خدمات رزمی

بند۴۶- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند۴۷-  سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آیین نامه می باشند : شش ماه  معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *