جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتبارداری در خانم های دیابتی

محققان دانمارکی می گویندزنان مبتلابه دیابت نوع اول که در دوران بارداری وقبل ازآن میزان قندخون خودرابه طورروزانه کنترلمی کنندبارداری ووضع حمل بهتری خواهندداشت ‏.‏

دکتر”دورت جنسن ” ازبیمارستان دانشگاهی اودنس وهمکارانش دربزرگترین تحقیقی که تاکنون برروی زنان بارداردیابتی انجام شده است دریافتندفقط یک سوم ازاین زنان میزان قندخون راکنترل می کنند‏.‏
کنترل منظم وروزانه میزان گلوکزخون خطربروزنقایص مادرزادی ومرگ نوزادان راکاهش می دهد‏.‏
محققان میزان بروزعوارض بارداری درکل جمعیت رابا‏۱۲۱۸ ‏بارداری پی درپی در‏۹۹۹ ‏زن مبتلابه دیابت نوع اول مقایسه کردند‏.‏

۳/۱ ‏درصدنوزادان مادران دیابتی بلافاصله بعدازتولدجان سپردند که این میزان درکل جمعیت ‏۰/۷۵ ‏درصدبود‏.‏میزان مرده زایی درگروه اول‏۲/۱‏درصدودرکل جمعیت ‏۰/۴۵ ‏درصدبود‏.‏نقایص مادرزادی نیزدرگروه ول ‏۵ ‏درصدودرکل جمعیت ‏۲/۸ ‏درصدمشاهده شد‏.‏

دربین ‏۹۳ ‏زن دیابتی که نوزادآنهامرده یاباناهنجاری متولدشد .۲۲‏درصددرزمان لقاح قندخون خودراکنترل می کردند‏.‏اما‏۳۵ ‏درصداززنانی که زایمانی بدون مشکل داشتندقندخودخودراکنترل می کردند‏
نتایج این مطالعه بیانگرلزوم کنترل قندخون ,مراقبت وآموزش بیماران است ‏

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید